Home Pytania

 Pytania

W tym dziale zamieściliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń BHP w przedsiębiorstwach, stałego nadzoru BHP, oceny ryzka zawodowego oraz wypadków w zakładzie pracy.

 

Kliknij na wybrany link, aby przejść do sekcji pytań

SZKOLENIA BHP NADZÓR BHP – outsorcing RYZYKO ZAWODOWE WYPADKI W ZAKŁADZIE PRACY

 

  

 

SZKOLENIA BHP

 

1. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych?
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno biurowych ważne jest przez okres 5 lat od daty odbycia szkolenia.

2. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?
Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ważne jest przez okres 5 lat od daty odbycia szkolenia.

3. Jak długo jest ważne szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych?
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ważne jest przez okres 3 lat z wyjatkiem stanowisk z dużym zagrożeniem czynnikami środowiska pracy.

4. Kiedy powininno zostać przeprowadzone szkolenie wstępne?
Szkolenie wstępne powinno zostać przeprowadzone od razu po zatrudnieniu pracownika, przed przystąpieniem do pracy. Bez szkolenia wstępnego pracownik nie powinien zostać dopuszczony do wykonywania pracy.

5. Co składa się na szkolenie wstępne?
Szkolenie wstępne składa się ze szkolenia ogólnego oraz instruktarzu stanowiskowego.

6. Kto przeprowadza szkolenie wstępne?
Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp, lub osoba wykonująca zadania służby bhp, lub osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności do realizacji szkolenia lub zewnętrzna firma zajmnująca się obsługą BHP. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami ( kierownik, mistrz) lub sam pracodawca.

7. Co jest potwierdzeniem odbycia szkolenia BHP w firmie?
Potwierdzeniem odbycia szkolenia BHP jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia BHP.

8. Kto przechowuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP w przedsiębiorstwie?
Zaświadczenie z odbytego szkolenia bhp przechowuje sie w aktach pracownika.

9. Kiedy powinno być przeprowadzone pierwsze szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?
Pierwsze szkolenie okresowe dla osób na stanowiskach kierowniczych odbywa się w okresie do 6 miesięcy od chwili zatrudnienia.

10. Kiedy powinno być przeprowadzone pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych?
Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych odbywa się w okresie do 12 miesięcy od chwili zatrudnienia.

11. Czy pracodawca też powinien odbyć szkolenie BHP?
Tak, pracodawca powinien odbyć szkolenie BHP dla pracodawców.

12. Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?
Ze szkolenia okresowego, może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego, lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

13. Kto ponosi koszt związany z przeprowadzeniem szkolenia BHP w przedsiębiorstwie?
Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia BHP ponosi pracodawca.

14. Czy szkolenia BHP organizowane poza godzinami pracy wlicza się do czsu pracy?
Tak, szkolenia BHP zarówno wtępne jak i okresowe wlicza się do czasu pracy, niezależnie od tego czy odbywają się w godzinach pracy, jak i poza takimi godzinami.

15. Czy szkolenia BHP są objętę podatkiem VAT?
Nie, szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT.

16. Co grozi pracodawcy za brak ważnego szkolenia BHP dla siebie lub pracowników?
Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika. Zgodnie z treścią art. 283 par. 1 K.p.: " Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł".


 

 

NADZÓR BHP - OUTSOURCING

 

1. Na czym polega outsourcing BHP?
Outsourcing BHP polega na przekazywaniu zadań BHP do realizacji firmie zewnętrznej.

2. Jakie usługi wchodzą z skład outsourcingu bhp?
W skład outsourcingu wchodzą wszystkie obowiązkowe obowiązkowe czynności związane z obsługą bhp w przedsiębiorstwie: szkolenia wstępne i szkolenia okresowe dla każdego pracownika oraz pracodawcy, opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumentacji powypadkowych, prowadzenie rejestrów bhp, itp.

3. Jakie są opłaty związane z outsourcingiem bhp w firmie?
Koszt nadzoru bhp nad firmą ustalany jest indywidualnie i zależy m.in od liczby zatrudnionych pracowników oraz profilu prowadzonej działalności.

4. Jakie są korzyści z outsourcingu bhp?
Podstawowe korzyści wynikające z outsourcingu bhp to: redukcja kosztów związanych z obsługą bhp, skoncentrowanie się firmy na działalności podstawowej, rozwiązywanie problemów w zakresie działalności zlecanej na zewnątrz w sposób bardziej profesjonalny i nowoczesny, możliwość uniezależnienia się od ryzyka "czynnika ludzkiego" (urlopów, zwolnień pracowników itp), odciążenie zarządu firmy od nadzoru spraw związanych z bhp w firmie.

5. Jak rozpocząć współpracę z firmą WASIŃSKI-PROJEKT dotycząca nadzoru BHP?
W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy dotyczących nadzoru bhp oraz podpisania umowy.

6. Na jak długo podpisywana jest umowa dotycząca nadzoru BHP?
Standardowo umowa podpisywana jest na okres 6 lub 12 miesięcy.

7. Ile razy można przeprowadzać szkolenia bhp podczas trwania umowy?
Liczba szkoleń bhp jest nielimitowana, wszystkie szkolenia bhp przeprowadzamy w razie potrzeby, w ramach stałej opłaty.

8. Czy firma WASIŃSKI-PROJEKT może przejąć nadzór bhp w przedsiębiorstwie, w którym sprawy dokumentacji bhp są mocno zaniedbane?
Oczywiście, nasi specjaliści "wyprostują" wszelkie zaległości związane ze sprawami bhp w Państwa firmie.

9. Czy mogę podpisać umowę o outsourcing bhp jeżeli zatrudniam tylko kilku pracowników?
Oczywiście. Usługę outsourcingu bhp kierujemy zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta może ona przyjmować różne formy.

10. Czy decydując się na outsourcing bhp będę mógł liczyć na doradztwo ze strony WASIŃSKI-PROJEKT dotyczące bhp?
Tak, wszyscy nasi klienci mogą liczyć na doradztwo w zakresie bhp, ppoż oraz Prawa Pracy.

11. Czy outsourcing bhp objęty jest podatkiem VAT?
Tak, usługa outsourcingu bhp, objęta jest 23% stawką VAT.

 

 


RYZYKO ZAWODOWE

 


1. Kiedy powinna być sporządzona karta oceny ryzyka zawodowego?
Ocena ryzyka powinna być dokonywana przy tworzeniu nowych stanowisk pracy i wprowadzaniu nowych procesów technologicznych, a także po każdej jego zmianie oraz po zastosowaniu nowych urządzeń technicznych, materiałów i substancji, zmianie organizacji pracy i stanowisk pracy, jak również zmianie stosowanych środków ochronnych.

2. Czy potrzebuje dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy?
Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną praca na każdym stanowisku pracy oraz w zależności od wyników zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających.

3. Kiedy należy poinformować pracownika o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez niego pracą?
Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami powinno nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do określonej pracy.

4. Czy ryzyko zawodowe powinno być oceniane tylko na stałych stanowiskach pracy?
Nie, ryzyko zawodowe powinno być oceniane zarówno na stałych stanowiskach pracy, jak i na niestacjonarnych.

5. Zatrudniam pracownika, którego praca polega głównie na pracy z komputerem. Czy muszę posiadać kartę oceny ryzyka zawodowego dla tego stanowiska?
Obowiązki pracodawcy wynikające z art. 226 k.p. mają kategoryczny charakter, co oznacza, iż dokumentacja oceny ryzka zawodowego dotyczy wszystkich stanowisk pracy.

6. Co grozi pracodawcy, jeżeli dojdzie do wypadku, a pracownik nie był poinformowany o ryzyku zawodowym i w zakładzie pracy nie była sporządzona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?
Brak poinformowania pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów BHP zapobiegającym tym zagrożeniom powoduje, w razie wypadku przy pracy, że pracodawca nie będzie mógł się zwolnić z obowiązku wypłaty pracownikowi świadczeń z tego tytułu.

7. Czy wystarczy poinformować ustnie pracownika o ryzyku zawodowym na jego stanowisku pracy?
Pracodawca nie tylko informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, ale także ocenia i dokumentuje to ryzyko oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne, pozwalające na jego zmniejszenie. Pracownik poświadcza podpisem na karcie oceny ryzyka zawodowego iż został zapoznany z ryzykiem związanym z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

8. Kto może sporządzić dla mojej firmy ryzyko zawodowe?
Specjaliści ds BHP z naszej firmy sporządzą profesjonalną dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

9. Jaki jest koszt sporządzenia dokumentacji oceny ryzka zawodowego?
Kosz sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zależny jest od zagrożeń znajdujących się na danym stanowisku pracy oraz warunków panujących na danym stanowisku. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani sporządzeniem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego prosimy o kontakt z firmą WASIŃSKI-PROJEKT.

10. Czy usługa sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego objęta jest podatkiem VAT?
Tak, sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego objętę jest 23% podatkiem VAT.

 

WYPADKI W ZAKŁADZIE PRACY


1. Czym jest wypadek przy pracy?
Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

2. Kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku?
Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

3. Kto wchodzi w skład zespołu powypadkowego?
W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który nie ma obowiązku twaorzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamianst pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudnoiny przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

4. Jaki jest czas na sporządzenie dokumentacji powypadkowej?
Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

5. Ile dni ma pracodawca na zatwierdzenie protokołu powypadkowego?
Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia.

6. Czym jest wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy?
Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

7. Czy firma WASIŃSKI-PROJEKT sporządza dokumentacje powypadkową?
Tak, sporządzimy dla Państwa pełną, dokumentację powypadkową.

 


Copyright - Wasiński-Projekt 2010 - 2019